Договір про надання правової допомоги. Особливості підготовки адвокатом процесуальних документів.

Договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.

Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:

ü надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);

ü якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк.

Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах.

Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.

Ø Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги

Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.

Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо:

· доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;

· результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики;

· адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;

· виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;

· адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;· виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

· адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.

У разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.

Ø Припинення, розірвання договору про надання правової допомоги

Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.

Договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний (зобов’язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Під процесуальнимрозуміються всі документи, які складаються у зв'язку з провадженням у справі, в тому числі ті документи адвоката, для яких не визначено законом певної обов'язкової форми. За допомогою цих процесуальних документів, поданих слідчому, прокурору або суду, захисник визначає певний напрям захисту і вже на досудовому слідстві впливає на його розвиток і напрям.

Писати просто, прозоро і зрозуміло - це звичайні вимоги до будь-якого документа. Але процесуальний документ, складений адвокатом, має відзначатись особливою чіткістю формулювань, стислістю, ясністю та логікою викладу, діловим стилем. Обов'язковими є посилання на закон, у необхідних випадках - на том і аркуш справи. Це не виключає індивідуальних особливостей і певних стильових відмінностей, притаманних кожному адвокату.Є особливості процесуальних документів адвоката:

ü не мають владного характеру

ü містять прохання або вимогу до певного органу.

ü завдання захисту досягаються насамперед за допомогою процесуальних документів захисника.

Кожен процесуальний документ захисника має свій зміст, значення і структуру. Для більшості документів захисника не передбачено певної, строго визначеної законом форми. Однак є усталені, опрацьовані практикою вимоги, яких слід дотримуватись. На практиці процесуальний документ складається із вступної, описової і резолютивної (прохальної) частини. У вступній частині містяться назва органу, до якого звертається адвокат, номер справи, місце і час складання, процесуальне становище адвоката (захисник, представник потерпілого), адреса адвоката, номер засобів зв'язку, назва документа (клопотання, скарга, заява), короткий зміст справи, по якій проводиться розслідування.

В описовій частині викладаються обставини, які захисник вважає встановленими, дається їх оцінка, наводяться підстави і мотиви прохальної частини документа, вказуються статті закону, які на думку захисника підлягають до застосування.

Приступивши до справи, адвокат розробляє правову позицію захисту, узгоджує зі своїм клієнтом плани захисту. Висновок адвоката про наявність певної правової позиції та планів захисту - результат дослідження доступних для адвоката документів у справі (постанови про порушення кримінальної справи, пред'явлення обвинувачення, протоколу затримання тощо), а також обговорення з підзахисним обставин і перспектив справи. На цьому етапі адвокат визначає сильні та слабкі питання правової позиції обвинувачення, наявність доказів, що підтверджують або спростовують обвинувачення. Аналізується судова практика, практикуються консультації із досвідченими спеціалістами. Після цього приступають до вирішального етапу - складання тексту процесуального документа.

Процесуальний документ адвоката має бути вмотивованим, тобто підтвердженим фактами, які у сукупності обґрунтовують позицію захисника. Вмотивованість документа - "це наявність у ньому не тільки опису діяння, події, обставин, а й посилання на докази, мотивація"105. Складений адвокатом документ має відзначатися логічністю та прозорістю: тобто таким послідовним викладом, щоб у ньому не було внутрішніх суперечностей, а висновки органічно випливали з його змісту.


0333531520645625.html
0333604848626424.html
    PR.RU™