Внутрішня кредитоспроможність банку

Оцінюється за трьома параметрами: ринкові позиції, фінансовий аналіз і керування, ризик-менеджмент.

Блок «ринкові позиції банку» містить у собі аналіз історії й репутації банку, його спеціалізації, географії діяльності, конкурентного становища. Блок «фінансовий аналіз» містить у собі аналіз достатності й структури капіталу банку, якості активів, якості залучених коштів, прибутковості операцій, ліквідності банку й валютних і забалансових ризиків. Блок «керування й ризик-менеджмент» містить у собі аналіз якості процедур корпоративного керування, організації бізнес-процесів, інформаційної прозорості банку й керування ризиками.

Фактори підтримки.

Фактори можливої підтримки банку визначаються як зважена сума оцінок двох блоків: підтримка власників банку та підтримка державними органами.

Стрес-фактори.

Це негативні фактори, здатні вплинути на рівень кредитоспроможності банку в середньостроковій перспективі. Включають перш за все можливий негативний вплив власників, ризики регулювання й нагляду.

Загальновизнана рейтингова шкала для фінансових організацій наведена в табл. 3.

Таблиця 3

Кредитні рейтинги фінансових компаній

Клас рейтингу Зміст
A Фінансові компанії, що мають рейтинг A, характеризуються високою самостійною фінансовою стійкістю та високою імовірністю виконання усіх зобов’язань (як поточних, так і майбутніх). Зазвичай такий рейтинг отримують компанії, що мають максимально міцні ринкові позиції і сильні фінансові показники, а також діють в абсолютно передбаченому і стабільному середовищі. За несприятливого стану зовнішнього середовища очікується повне виконання зобов’язань
B Фінансові компанії, що мають рейтинг B, характеризуються достатньою самостійною фінансовою стійкістю та високою імовірністю виконання поточних зобов’язань (стосовно майбутніх такої впевненості немає). Зазвичай такий рейтинг отримують компанії, що мають високооцінювані міцні ринкові позиції, хороші фінансові показники та діють в передбаченому і стабільному середовищі. За несприятливого стану зовнішнього середовища очікується часткове виконання зобов’язань


Закінчення табл. 3

Клас рейтингу Зміст
C Фінансові компанії, що мають рейтинг С, характеризуються низькою самостійною фінансовою стійкістю та високою імовірністю погашення лише частини поточних зобов’язань. Зазвичай такий рейтинг отримують компанії, що мають достатньо обмежені, проте, хороші ринкові позиції. Ці компанії демонструють або задовільні фінансові показники, діючи в передбаченому і стабільному середовищі, або хороші фінансові показники, діючи в менш передбаченому та менш стабільному середовищі. За несприятливого стану зовнішнього середовища очікується невиконання зобов’язань
D Фінансові компанії, що мають рейтинг D, мають обмежену самостійну фінансову стійкість і потребують зовнішньої підтримки, а також можливо фінансової санації або запровадження тимчасової адміністрації. Ці компанії мають слабкі ринкові позиції та надзвичайно непередбачуване або нестабільне середовище, в якому вони працюють. Існує значна імовірність банкрутства у випадку несприятливого стану зовнішнього середовища та складностей з отриманням підтримки
E Фінансові компанії, що мають рейтинг E, знаходяться в стадії банкрутства, відкликання ліцензії або ліквідації. Виконання частини зобов’язань можливе у процесі вказаних процедур.Для формування проміжних категорій рейтингам можуть додаватись модифікатор «+» або «++», а у окремих рейтингових агенцій модифікатор «-».

12.4. Рейтингова діяльність в Україні

Ринок рейтингових послуг в Україні знаходиться в зародковому стані, хоча водночас він за ступенем розвитку не поступається російському ринку, і навіть суттєво переважає ринки інших країн СНД. На поточний момент він представлений трьома основними учасниками:

РА «Кредит-рейтинг».

Перша в Україні (з 2001 року) спеціалізована РА, що привласнює кредитні рейтинги за Національною рейтинговою шкалою. З 2003 року рейтингові оцінки РА офіційно визнаються Міністерством фінансів України.

Слід зазначити, що з 2004 року РА «Кредит-рейтинг» спеціалізується на наданні обов’язкових кредитних рейтингів емісіям корпоративних і муніципальних облігацій, іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (при цьому вона є єдиною РА в Україні, якій разом із світовими РА дозволено давати офіційну рейтингову оцінку). В листопаді 2009 року Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмінила обов’язкове отримання кредитного рейтингу при емісії вказаних цінних паперів, однак, оскільки вказане рішення суперечить Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», можна очікувати його оскарження РА «Кредит-рейтинг».З 2007 року РА надає послуги по присвоєнню рейтингів корпоративного управління як незалежної оцінки існуючої системи корпоративного управління компанії. Також РА присвоюються такі специфічні рейтинги, як рейтинг надійності депозитів (що характеризує можливість банку вчасно й у повному обсязі повернути депозити протягом найближчих 12 місяців) та рейтинг надійності страхових компаній.

За період існування РА «Кредит-рейтинг» привласнила 1071 рейтинг, у тому числі 837 українським компаніям, 173 фінансовим установам і 61 місту та їхнім борговим інструментам, а також 1 рейтинг корпоративного управління, 78 рейтингів надійності депозитів українських банків, 1 рейтинг надійності страхових компаній. За станом на 01.01.2010 р. РА підтримувала в постійному моніторингу 674 кредитних рейтинги: 519 у корпоративному, 106 у фінансовому й 49 у муніципальному секторах, 56 рейтингів надійності депозитів банків,
1 рейтинг надійності страхових компаній. Інформацію про всі привласнені рейтинги можна знайти на сайті РА.

Також РА «Кредит-рейтинг» регулярно здійснює ряд аналітичних досліджень, зокрема соціально-економічного становища України та окремих галузей економіки, стану банківської системи, страхового ринку, дефолтів вітчизняних компаній тощо.

РА «Експерт-рейтинг».

Створена у 2005 році як відділ рейтингових оцінок редакції журналу «Експерт Україна». У 2007 році перетворена у самостійну РА «Експерт-Рейтинг».

РА «Експерт-Рейтинг» відрізняється від РА «Кредит-рейтинг» присвоєнням добровільних публічних рейтингів, які будуються на основі загальнодоступної відкритої інформації («рі»-рейтингів), і виступає проти обов’язкового рейтингування в Україні. З лютого 2006 року РА «Експерт-Рейтинг» на основі відкритої інформації привласнило «pi»-рейтинги надійності 96 банкам, інвестиційної привабливості – 63 підприємствам і фінансової стабільності – 137 страховим компаніям.

Особливістю РА «Експерт-Рейтинг» є проведення цілого ряду рейтингових аналітичних досліджень, більшість з яких є щорічними, а саме:

1. Рейтинг регіонів України.

2. Рейтинг стійкості страхових компаній.

3. Рейтинг надійності банків.

4. Рейтинг привабливості іпотечних кредитів.

5. Рейтинг аудиторських компаній.

6. Рейтинг платоспроможності країн.

7. Рейтинг інвестиційних фондів.

8. Рейтинг промислових компаній України.

9. Рейтинг найбільших компаній нефінансового сектора.

10. Рейтинг публічних інвестиційних фондів.

11. Рейтинг надійності іноземних банків, що працюють в Україні.

Вказані рейтинги можна знайти в журналі «Експерт Україна» та на корпоративному сайті РА «Експерт-Рейтинг».

Слід зазначити, що РА «Експерт-Рейтинг» входить до складу російського медіахолдингу «Експерт», який в свою чергу містить провідну російську РА «Експерт РА», що працює з 1997 року і має величезний досвід, а також міжнародне визнання.

РА «IBI-Rating».

Створена в 2005 році. Спеціалізується на наданні класичних платних рейтингів кредитоспроможності емітентів боргових цінних паперів та кредитоспроможності суб’єктів господарювання, а також реалізує проект присвоєння рі-рейтингів українським банкам.

Цікавим проектом РА є також присвоєння рейтингів професійної надійності таким категоріям компаній: компаніям з управління активами; аудиторським фірмам; оціночним компаніям. Для кожного виду компаній була розроблена методика рейтингової оцінки їх професійної надійності, яка враховує специфіку їх діяльності. Для уникнення конфлікту інтересів послуги з визначення рейтингу професійної надійності надаються виключно на добровільних засадах.

Крім рейтингу професійної надійності, до власних розробок агенції належать рейтинг фінансової стійкості та власний рейтинг корпоративного управління.

Загалом слід зазначити, що значна частина вітчизняних компаній не прагне отримати кредитний рейтинг, оскільки у вітчизняній практиці інвестування та кредитування використання кредитних рейтингів ще не набуло належного поширення. Ті ж підприємства, які намагаються отримати кредити чи інвестиції від іноземних інвесторів, прагнуть отримати міжнародний кредитний рейтинг від провідних світових рейтингових агенцій, однак цей процес ускладнений низьким суверенним кредитним рейтингом України.

Слід зазначити, що провідні РА світу послідовно знижували рейтинг України в 2008-2009 роках в умовах фінансово-економічної кризи в світі та політичної кризи в Україні. Востаннє у листопаді 2009 року довгостроковий суверенний рейтинг України був знижений РА Fitch з "В" до "В-" із негативним прогнозом. Однак можна очікувати, що в разі певної політичної та економічної стабілізації цей рейтинг може бути дещо підвищений.

Контрольні запитання

1. Що являє собою кредитний рейтинг?

2. Як пов’язані кредитний рейтинг емітента та кредитні рейтинги його боргових зобов’язань з кредитним рейтингом країни, до якої належить цей емітент?

3. В чому полягає відмінність між національними та міжнародними кредитними рейтингами?

4. Які РА мають право давати рейтингові оцінки за міжнародною шкалою?

5. Як будуються та чим відрізняються основні рейтингові шкали?

6. Які етапи включає процес рейтингування?

7. В яких випадках кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений, відкликаний?

8. Що являє собою прогноз кредитного рейтингу та яким він може бути?

9. В чому полягають особливості рейтингування фінансових компаній?

10. Чому рейтингова діяльність недостатньо розвинена в Україні?


13. РИНОК ТОВАРНИХ Ф’ЮЧЕРСІВ

13.1. Сутність товарних ф’ючерсів, механізм торгівлі ними. Основні види продовольчих і непродовольчих ф’ючерсів

Ф’ючерс – це знеособлений біржовий контракт на постачання певного товару в майбутньому. Оскільки цей контракт знеособлений, то він може перепродаватись на біржі нескінченну кількість разів до моменту виконання. Виконувати цей контракт будуть ті покупець і продавець, які матимуть відповідний контракт в своєму активі або пасиві на момент закінчення його обігу.

Знеособленість ф’ючерса має цікавий наслідок – можливість його анулювання. Так, якщо ви вперше продали певний ф’ючерс, то на біржі з’явився запис про новостворений контракт, а саме про те, що ви винні біржі товар, передбачений ф’ючерсом, а біржа винна відповідний товар покупцю ф’ючерса. Якщо ви хочете звільнитись від своїх зобов’язань, вам необхідно купити на біржі такий самий ф’ючерс, і цим ви по суті його анулюєте (не будете ж ви постачати товар сам собі).

Можливість анулювання ф’ючерсів призводить до того, що їх кількість нічим не обмежена, і їх може продаватись на більший обсяг біржового товару, ніж взагалі існує у світі. За статистикою, експірація ф’ючерсів (тобто їх виконання) здійснується лише стосовно 1-2% ф’ючерсів, інші анулюються до моменту закінчення їх обігу.

Ф’ючерсний ринок завжди має досить сильний зв'язок із спотовим (поточним) ринком даного товару, хоча ціни на цих ринках практично ніколи не є однаковими. Ф’ючерсна ціна відрізняється від ціни на спотовому (поточному) ринку на величину, яку називають базисом (базис дорівнює ціні на фізичному ринку за мінусом ціни ф'ючерсного контракту). Відповідно до того, є базис позитивним чи негативним, розрізняють дві можливі ситуації:

1. Контанго – ціни на товар тим більше, чим пізніше передбачено його постачання.

Така ситуація є типовою для сучасного світу в умовах економічного зростання, і пов’язано це з тим, що учасники ринку очікують в довгостроковій перспективі зростання попиту на даний товар.

Контанго зазвичай може супроводжуватись як зростанням, так і падінням вартості конкретних ф’ючерсів. Оскільки ціна ф’ючерсів – це, по суті, прогноз спотової ціни на певну дату, то чим ближче буде дата виконання ф’ючерса, тим ближче його ціна буде наближатись до поточної спотової ціни. Напрям зміни ціни ф’ючерса в цьому випадку залежить від того, наскільки виправдовується прогноз ціни товару на споті. Так, якщо ціна на споті зростає повільніше, ніж очікувалось, вартість ф’ючерса може впасти. Однак зазвичай ціни на товари як на спотовому, так і на ф’ючерсному ринку змінюються односпрямовано, тільки з різною швидкістю. Волатильність більше на ф’ючерсному ринку, оскільки він не прив’язаний до реального попиту і заснований переважно на спекулятивних операціях. Тому типовою є ситуація, коли при зростанні цін на товар на ф’ючерсному ринку вона підвищується швидше, ніж на споті, а при падінні цін – знижується швидше, ніж на споті. Це відбувається з двох причин:

По-перше, ф’ючерсний ринок посиленно реагує на усі події на спотовому ринку завдяки значним обсягам спекулятивних операцій. Так, наприклад, буревій, який насувається на Мексиканську затоку (де США видобувають нафту), може різко підвищити вартість нафтових ф’ючерсів, хоча його сила ще невідома і немає впевненості, що він зупинить видобуток нафти хоча б на годину.

По-друге, ф’ючерний ринок може взагалі відірватись від поточної ситуації на споті, зосередившись на довгострокових очікуваннях. Так, на тому ж нафтовому ринку в 2007 році ціни на нафту феноменально зросли не тому, що на споті був надмірний попит, а тому що учасники ринку враховували в ціні ф’ючерсів такі явища, як зниження видобутку нафти завдяки вичерпуванню її запасів, зростання собівартості її видобутку (завдяки тому, що всі зручні для видобутку запаси нафти світ майже вичерпав), подальше зростання попиту на нафту з боку Індії та Китаю.

Даний факт має цікавий наслідок: очікування, що змінюють вартість ф’ючерсів, можуть кардинально змінити ситуацію на споті. Так, якщо ціна на споті набагато нижче ф’ючерсної, то спекулянти, продавши ф’ючерс, одразу кують відповідну кількість товару на споті і кладуть його на зберігання, щоб потім виконати ф’ючерс, а не анулювати його. Таким чином, попит на споті різко зростає, і спотова ціна рухається за ф’ючерсною. Коли надмірний попит зникає, то і на ф’ючерсному, і на спотовому ринку настає обвал цін. Такі диспропорції суттєво ускладнюють функціонування світової економіки, однак надзвичайно вигідні для спекулянтів.

2. Беквардація – ціни на товар тим більше, чим раніше передбачено його постачання.

Така ситуація викликається зниженням спекулятивної активності на ринку завдяки невпевненості учасників ринку у подальшому зростанні світового попиту на товар. Особливо сильною беквардація є під час економічних криз, коли ціни на усі товари різко падають для всіх контрактів.

В останній день терміну дії ф'ючерсного контракту розмір базису дорівнює нулю, оскільки ціни на момент поставки на ф'ючерсному та спотовому ринку будуть збігатись.

До умов ф’ючерсних контрактів належать:

Обсяг проданого товару.

Ф'ючерси зазвичай мають певний стандартний розмір або кількість, що називається контрактом. Наприклад, ф'ючерсний контракт на свинець становить 25 тонн металу, а ф'ючерс на валюту дорівнює 125 000 швейцарських франків. У зв'язку з такою стандартизацією покупець і продавець знають кількість товару, яка буде поставлена. Якщо Ви продаєте 1 ф'ючерс на свинець, то Ви знаєте, що повинні продати рівно 25 тонн.

На торгах може продаватись тільки ціла кількість ф'ючерсів.

Якість товару.

Якість товару, який має бути поставлений, чітко та однозначно визначається стандартами біржі.


0001123783733954.html
0001186345562740.html
    PR.RU™